הערכת תוכנית המגנטון

המחקר להערכת תכנית ה"מגנטון" נערך במהלך 2009-2008 במימון משותף של מוסד שמואל נאמן ומנהלת מגנ"ט. מטרות המחקר המרכזיות היו לבחון את התפוקות של פרויקטי ה"מגנטון" ואת הצלחתם תוך התמקדות במאפייני הפרויקטים, החוקרים מהאקדמיה וראשי הפרויקטים מהתעשייה המשתתפים בהם, לבחון את תהליכי העבודה ושיתוף הפעולה בין המשתתפים בפרויקטים מהאקדמיה ומהתעשייה, ולגבש מסקנות והמלצות אופרטיביות אשר יופנו למקבלי ההחלטות ויאפשרו לאתר את נקודות החוזק והתורפה של התכנית ולשפרה.

 

בישראל מתבצעות מספר תכניות של המדען הראשי במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (תמ"ת), האמונות על העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה. תכנית ה"מגנטון" היא אחת התכניות החשובות והייחודיות בה מתבצע שת"פ בין קבוצת מחקר אחת מהאקדמיה לצוות מחקר ויישום מחברה אחת מהתעשייה.
מוסד שמואל נאמן ערך ב-2004, מחקר מקדים בהיקף מצומצם להערכת תכנית ה"מגנטון". ממצאי המחקר המקדים סוכמו בדוח פנימי של מוסד שמואל נאמן והועברו למר אילן פלד, מנהל תכנית ה"מגנטון". בעקבות המחקר המקדים התבקש מוסד שמואל נאמן, על ידי מנהלת מגנ"ט, לבצע את המחקר להערכת תכנית ה"מגנטון".  
המסגרת המתודולוגית של המחקר כללה סקר עמדות בקרב חוקרים ממוסדות אקדמיים וראשי פרויקטים מהתעשייה שהשתתפו ב-72 פרויקטי "מגנטון" בשנים 2007-2004. על מנת לבחון אם חלו שינויים בתכנית מאז ביצוע המחקר המקדים, ואת מידת התאמת שאלון המחקר לסוגיות שברצוננו לבחון במחקר הנוכחי, נערכו 12 ראיונות עם משתתפים בשבעה פרויקטי "מגנטון" שסיימו את פעילותם. בעקבות הראיונות עודכן השאלון והופץ באמצעות תוכנת אינטרנט למשתתפי הפרויקטים. שיעור ההחזר של השאלונים היה 70%.

 

ממצאי המחקר כללו את ציפיות המשתתפים מהפרויקטים, סקירת מאפייני הפרויקטים והמשתתפים בהם, ניסיון קודם של משתתפי הפרויקטים בשיתופי פעולה אקדמיה-תעשייה, מדדים להצלחת שיתוף הפעולה במהלך הפרויקטים ולאחר סיומם, מדדים להצלחת הפרויקטים ונתונים כלליים לגבי שביעות הרצון של המשתתפים מהפרויקטים ומתכנית ה"מגנטון".

 

על בסיס הממצאים גובשו מסקנות והמלצות המספקות למנהלי תכנית ה"מגנטון", לקובעי המדיניות ולמקבלי ההחלטות בתכנית, תמונה מקיפה לגבי מידת היעילות והאפקטיביות שבה פועלת התכנית בהעברת טכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה והצעות לדרכי פעולה עתידיות.

 

 

 

גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות